Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học, THCS

Mẹo Quản Lý Lớp Học – Những Điều Giáo Viên Tuyệt Đối Không Nên Làm Trong Lớp
Mẹo Quản Lý Lớp Học – Những Điều Giáo Viên Tuyệt Đối Không Nên Làm Trong Lớp

Quy định chung về chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm? Nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học? Nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS?

Quy định chung về chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm? Nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học? Nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS?

Mỗi chúng ta khi đã từng trải qua môi trường giáo dục tại nhà trường, đều từng gắn bó với các thầy cô giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp. Giáo viên chủ nhiêm lớp là người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các học sinh. Như vậy, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là vô cùng quan trọng và cần được phát huy để nền giáo dục quốc gia ngày càng phát triển.

Công tác giáo dục và đào tạo của nước ta luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được các cấp, các ngành đề cao và ưu tiên tạo mọi điều kiện để phát triển. Muốn giáo dục được các thế hệ học sinh có tiềm năng và tri thức, người thầy là một yếu tố vô cùng quan trọng, đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm. Chính vì thế. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu về các chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học và trung học phổ thông.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Quy định chung về chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

Theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư sổ 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có nội dung như sau:

Giáo viên chữ nhiệm có những nhiệm vụ sau đây:

– Thứ nhất, phải xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

– Thứ hai, phải thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

– Thứ ba, tham gia phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

– Thứ tư, có những nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.

– Cuối cùng, phải báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng trường học.

Giáo viên chủ nhiệm có những quyền sau đây:

– Thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình.

Bài Hay  Quy định mới nhất 2021 về thi giáo viên dạy giỏi các cấp

– Thứ hai, giáo viên chủ nhiệm được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình.

– Thứ ba, giáo viên chủ nhiệm được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

– Thứ tư, giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân hạc sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.

– Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm còn được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

Ngoài việc thực hiện đúng các quy định về nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học, còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định chi tiết tại Điều 4 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học mà Bộ cũng như Chính phủ đề ra có nội dung như sau:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

– Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

– Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức.

– Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Xem thêm: Học bạ lưu bao lâu? Mất học bạ tiểu học, cấp 2, cấp 3 phải làm thế nào?

2. Nhiệm vụ, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học:

Tiểu học là một môi trường giáo dục đặc biệt. Đây là một bậc học quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, là thời gian hình thành nhân cách và năng lực trí tuệ cho trẻ.

Mục tiêu chung của chương trình giáo dục tiểu học này là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.1. Nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học:

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học phải dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (học tập, rèn luyện) trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và năm học.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học phối hợp cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; đồng thời báo cáo kết quả đó với nhà trường vào cuối mỗi tháng.

Bài Hay  Một Số Biện Pháp Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Hiệu Quả

– Trong các trường hợp cần thiết, giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học cần liên hệ với gia đình học sinh để phối hợp giáo dục học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vị hoạt động của lớp.

– Kết thúc thời gian năm học, chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

– Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

– Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

– Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

– Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

– Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng khi được ủy quyền.

– Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong mỗi lớp học; là thành viên tích cực trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

2.2. Quyền hạn:

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học được mời dự họp hoặc là thành viên hội đồng giải quyết các vấn đề về học sinh của lớp mình phụ trách.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học được liên hệ với các giáo viên bộ môn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh để phản ánh tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh lớp mình phụ trách.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học được quyền cho học sinh nghỉ học (khi học sinh có đơn với lý do chính đáng).

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học được gọi học sinh cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học được mời phụ huynh học sinh đến trường để phối hợp giáo dục khi cần thiết.

– Giáo viên chủ nhiệm là người chủ chốt của nhà trường và làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Việc giáo dục ở giai đoạn tiểu học giữ vai trò quan trọng. Trong đó, giáo viên giữ vai trò hướng dẫn, tổ chức, lãnh đạo và điều chỉnh hoạt động của học sinh, học sinh sẽ là người lắng nghe, tự giác thông qua việc nỗ lực của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học. Giai đoạn giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản và cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Học sinh cần có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật. Giáo dục tiểu học phải giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng khả năng tự học và khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năn vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời đem lại hứng thú học tập cho học sinh.

Bài Hay  Những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm

Xem thêm: Mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS:

3.1. Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS có những nhiệm vụ sau đây:

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS phải xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS phải báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

3.2. Giáo viên chủ nhiệm có những quyền hạn sau đây:

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS được tham gia dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS được quyền cho phép cá nhân hạc sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.

– Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động và bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về Tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kĩ thuật và hướng nghiệp.

Bạn đang xem bài viết: Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học, THCS. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment