Tải Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế – HoaTieu.vn

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CÁ NHÂN – TỪ CMND SANG CCCD (TRỰC TUYẾN)
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CÁ NHÂN – TỪ CMND SANG CCCD (TRỰC TUYẾN)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2020, 09:18

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.. – Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong l[r] (1)Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 Bộ Tài chính) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ □ Doanh nghiệp, hợp tác xã □ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân □ Khác 1 Tên người nộp thuế: 2 Mã số thuế: 3 Địa trụ sở chính: 4 Thơng tin đại lý thuế (nếu có): 4a Tên: 4b Mã số thuế: 4c Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày… Đăng ký bổ sung, thay đổi tiêu đăng ký thuế sau: Chỉ tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký (3) I- Điều chỉnh thông tin đăng ký: Ví dụ: – Chỉ tiêu 4: Địa nhận thông báo thuế tờ khai 01-ĐK-TCT – … 124 Lò Đúc – Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội II- Bổ sung thơng tin: Ví dụ: – Bảng kê BK02-ĐK-TCT – … Bổ sung đơn vị phụ thuộc (2)NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: ……… Chứng hành nghề số: … …., ngày….tháng năm…. NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi họ tên đóng dấu (nếu có) Ghi chú: – Cột (1): Ghi tên tiêu có thay đổi tờ khai đăng ký thuế bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế – Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế kê khai lần đăng ký thuế gần – Cột (3): Ghi xác nội dung thông tin đăng ký thuế thay đổi bổ sung

Bài Hay  Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

– Xem thêm –

Xem thêm: Tải Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế – HoaTieu.vn,

Bạn đang xem bài viết: Tải Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế – HoaTieu.vn. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment